ALGEMENE VOORWAARDEN             PODIAVERHUUR

Januari 2014

 

artikel 1 Huurovereenkomst

a.         De huurovereenkomst komt tot stand op het moment van ondertekening van deze overeenkomst.

b.         In afwijking van de Algemene Voorwaarden kunnen in de huurovereenkomst bijzondere bepalingen en/of afspraken worden opgenomen.

c.         De goederen worden gehuurd voor een periode als vermeld in de huurovereenkomst.

d.         De huurovereenkomst eindigt door het verstrijken van de overeengekomen huurtermijn of bij annulering,

mits aan de voorwaarden voor annulering (artikel 4) is voldaan.

e.         Indien de gehuurde goederen na het verstrijken van de huurperiode niet worden ingeleverd of op de afgesproken tijd niet voor transport ter

beschikking zijn, zal voor iedere dag de normale huurprijs in rekening worden gebracht.

 

artikel 2 Betalingscondities

a.         Betaling geschiedt in contanten, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

b.         Indien het verschuldigde bedrag d.m.v. een factuur in rekening wordt gebracht, dient de factuur binnen de op de factuur vermelde uiterste betaaldatum te zijn voldaan.

De huurder kan slechts bezwaar maken tegen de factuur binnen de betalingstermijn.

In geval van niet tijdige betaling van een factuur is de huurder de wettelijke rente over het factuurbedrag, althans het niet betaalde gedeelte ervan, verschuldigd.

c.         Buitengerechtelijke incassokosten worden aan de huurder in rekening gebracht.

Iedere betaling van de huurder strekt primair ter voldoening van de door hem

verschuldigde buitengerechtelijke incassokosten en de gerechtelijke kosten.

Vervolgens wordt de betaling in mindering gebracht op de door huurder verschuldigde renten

en daarna op de oudst-openstaande vorderingen;

 zulks ongeacht een anderluidende aanwijzing van de huurder.

d.         Alle prijzen zijn, tenzij anders wordt vermeld, exclusief B.T.W..

 

artikel 3 Waarborgsom

a.         De huurder is gehouden bij ontvangst van het gehuurde een waarborgsom te storten,

zoals partijen schriftelijk zijn overeengekomen.

Na terugbezorging van het gehuurde wordt de waarborgsom gerestitueerd onder aftrek

van de nog onbetaalde rekeningen en/of schadevergoedingen.

Uitgangspunt is dat de zaken in dezelfde staat terugbezorgd dienen te worden als waarin de huurder deze destijds heeft ontvangen.

b.         De waarborgsom wordt aan huurder terugbetaald indien en zodra deze aan zijn verplichtingen heeft voldaan.

c.         Over de waarborgsom wordt geen rente vergoed.

 

artikel 4 Annulering

a.         Huurder kan de huurovereenkomst uitsluitend schriftlijk annuleren.

Tevens dient aan verhuurder onderstaande vergoeding te worden betaald.

De annulering wordt pas geaccepteerd bij ontvangst van de verschuldigde vergoeding.

b.         De verschuldigde vergoeding bedraagt:

            30% van de huurprijs indien de annulering plaatsvindt een maand of langer voor het ingaan van de huurperiode;

            40% van de huurprijs indien de annulering plaatsvindt binnen een maand voor het ingaan van de huurperiode;

            50% van de huurprijs indien de annulering plaatsvindt binnen een week voor het ingaan van de huurperiode.

 

artikel 5 Aansprakelijkheid/overmacht verhuurder

a.         Indien directe of indirecte schade en/of letstel het aantoonbaar gevolg is van ondeugdelijkheid van de gehuurde goederen, kan verhuurder daarvoor aansprakelijk worden gesteld.

b.         Verhuurder kan niet aansprakelijk worden gesteld, ook niet na ingebrekestelling, indien hij door overmacht niet, niet juist of te laat de gehuurde goederen

ter beschikking stelt van de huurder. De door verhuurder te vergoeden schade kan ten hoogste de huurprijs bedragen.

Onder overmacht wordt verstaan elke van verhuurders wil onafhankelijke omstandigheid die

nakoming van de overeenkomst tijdelijk of blijvend verhindert.

 

artikel 6 Verplichtingen van de huurder

a.         Huurder dient zelf te zorgen voor het verkrijgen van eventueel benodigde vergunningen.

b.         Huurder zal het gehuurde als een goed huurder en overeenkomstig de bestemming gebruiken.

c.         Huurder mag het gehuurde niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van verhuurder

aan een ander onderverhuren, weder verhuren of anderszins in gebruik geven.

d.         Huurder mag in het gehuurde geen veranderingen aanbrengen. Het beplakken, beschilderen

of op andere wijze bewerken van het gehuurde, is niet toegestaan.

e.         Het is de huurder verboden een tent te verplaatsen, behoudens schriftelijke toestemming

van de verhuurder. De uit verplaatsing ontstane schade is voor rekening van de huurder.

f.         Huurder dient het gehuurde in dezelfde staat op te leveren als waarin hij het heeft ontvangen.

g.         Het is huurder niet toegestaan open vuur, zoals barbecue e.d. in de tent te gebruiken.

Verwarmingsbronnen, zoals heteluchtbranders, straalkachels en verlichting dienen zodanig te worden geplaatst of opgehangen dat geen schade aan het tentzeil wordt toegebracht.

h.         Versieringen welke in de tent worden opgehangen, zoals crêpepapier en papieren pavoiseerlijnen,dienen zodanig te worden opgehangen dat bij neerslag

de kleurstof hieruit geen vlekken maakt op het tentdoek.

 

artikel 7 Schade en schadevergoeding

a.         Huurder is aansprakelijk voor verlies, diefstal, beschadiging, breuk of het op enigerlei wijze onbruikbaar worden van de goederen en zal het gehuurde goed

tegen nieuwwaarde dienen te vergoeden. Indien schade aan tenten is geconstateerd, zal de schadevergoeding door verhuurder worden gebaseerd op

de gebruikswaarde van het beschadigde goed. Deze waardebepaling is voor huurder bindend.

b.         Indien vermissing of schade is ontstaan door diefstal of andere oorzaken, dient de huurder dit

onmiddellijk aan verhuurder te melden.

c.         Indien zoekgeraakte goederen of onderdelen daarvan door huurder worden teruggevonden,

dient huurder deze terstond bij verhuurder in te leveren.

Een eventueel reeds door huurder betaalde schadevergoeding zal, indien het teruggevonden goed

zich nog in dezelfde staat bevindt als bij het ingaan van de huurperiode,

door verhuurder aan huurder worden terugbetaald.

d.         Overige schade, waaronder winstderving, kosten en interesten worden eveneens bij huurder in rekening gebracht.

e.         Huurder wordt geadviseerd de risico’s van storm, diefstal, vernieling, brand, blikseminslag, enz. te verzekeren. Informeert u hiervoor bij uw verzekeringsmaatschappij

wellicht bent u hiervoor reeds verzekerd via een Aansprakelijkheids Verzekering Particulieren (AVP).

 

artikel 8 Risico’s door weersinvloeden

a.         Verhuurder behoudt zich het recht voor om bij slechte klimatologische omstandigheden de

huurovereenkomst van tenten te annuleren,

zonder dat dit huurder het recht geeft om schadevergoeding of enige andere vergoeding te vorderen.

Reeds door verhuurder ontvangen bedragen zullen aan huurder worden terugbetaald.

 

artikel 9 In gebreke blijven

a.         Indien huurder, na schriftelijke sommatie , nalatig blijft in de nakoming van enige verplichting die volgens de wet, de plaatselijke

verordeningen en/of deze overeenkomst op hem rust, heeft de verhuurder het recht de huurovereenkomst onmiddellijk te beëindigen,

zonder dat een verdere ingebrekestelling nodig is. De daaruit voor verhuurder ontstane schade komt voor rekening van huurder.

b.         De kosten, zowel in als buiten rechte, veroorzaakt door overtreding door huurder van de bepalingen van de huurvoorwaarden en/of de huurovereenkomst, zijn voor rekening van de huurder.

 

artikel 10 Eigendom

a.         Het gehuurde blijft te allen tijde eigendom van Podiaverhuur.eu.

 

artikel 11 Inspectie goederen

a.         Huurder dient de goederen bij afgifte te controleren. Bij het constateren van manco’s, gebreken of andere klachten dient de huurder direct contact op te nemen met verhuurder.

Het gebruik van de goederen heft het recht op, achteraf te reclameren.

b.         Zodra verhuurder de gehuurde goederen heeft terugontvangen, worden deze goederen gecontroleerd en –indien mogelijk- in aanwezigheid van de huurder geteld.

De telling door verhuurder is bindend.

Powered by InterWord